dinsdag 2 juni 2015

Amsterdam Burgertop 6 juni 2015 in ZuiderkerkOp 6 juni kunnen alle ontevreden Amsterdammers in de Zuiderkerk met elkaar in gesprek gaan over wat zij willen voor de stad en hoe zij de absoluut noodzakelijke veranderingen willen realiseren. Daarmee is de eerste grootstedelijke Burgertop een feit.

Rutte beleid  ongunstig voor Amsterdam

Het is een feit dat  steeds meer mensen in grote problemen geraken door het beleid van de regering Rutte, en wel een overheid die aan de ene kant  gigantisch veel besteed aan de verrijking van de Elite en Hoge Adel en  miljarden investeert  in onzinnige projecten zoals niet rendabele windmolenparken waar alleen de aandeelhouders en vriendjes van Rutte, hun voordeel mee behalen en een energie beleid dat de kosten voor de burger alleen nog maar hoger op drijft,, en  Rutte van alles reorganiseert en wegbezuinigd op een volstrekt onverantwoorde wijze waardoor veel zaken die voorheen goed gingen er alleen maar op achter uit gaan en steeds meer  in de soep loopt..

Het land en de Amsterdammers zijn ronduit ontevreden over het beleid en de mensen morren en zijn boos omdat het geduld op is omdat de door het bestuur en door Rutte veelbelovende resultaten uitblijven. Het gaat helemaal niet goed door de niet democratische domme en asociale wetten van de regering zoals het verhogen van accijns en belastingen waar landen als Belgie, Frankrijk  en Duitsland enorm van profiteren ten koste van de alsmaar armer wordende Nederlanders, maar ook door de afdracht van veel  te veel miljarden aan Brussel en met de door Rutte veroorzaakte spanningen en blokkade met Rusland loopt Nederland zeer veel geld mis en daar komt  bij de eindeloze lijst corruptieschandalen (witwassen en een schadepost van 10 miljard euro per jaar aan belastingontduiking door met name VVDers) en het door Rutte als een slaaf gehoorzamen aan Merkel en de EU Top in Brussel,  en als dat nog niet genoeg is gaat de lachende premier Rutte gewoon door met het voor een appel en en een ei verpatsen van Groot Kapitaal; en Kostbare Hollandse Know How aan buitenlandse geldwolven en doortrapte investeerders en dan verklaart Rutte zonder blikken en blozen dat we maar koers moeten houden en dat het goed gaat met Nederland en we allemaal spoedig de vruchten zullen gaan plukken van zijn geweldig fraaie beleid.

Rutte beleid Fiasco

Rutte  faalt echter op alle kanten en betekent een ongekende verslechtering van de Nederlandse economie (vergeleken met andere EU landen blijft Nederland hangen bij de  laatste 3 qua groei) en het feit dat de gemiddelde Nederlander er 30 procent armer op is geworden. De Nationale Staatsschuld is opgelopen tot maar liefst 500 000 000 000 Euro, en stijgt met 500 euro per seconde. Intussen doen steeds meer door Rutte gedupeerde landgenoten en  steeds meer straatarme landgenoten die door de stijging van de kosten niet meer rond kunnen komen, een beroep op de overbelaste  Voedselbank en zitten duizenden stichtingen met de handen in het haar door de enorme stijging van aanvragen van mensen die in de zorgen zijn geraakt. Duizenden organisaties klagen steen en been en wijzen naar Rutte en er is zelfs wereldkundig door de EU geklaagd dat de rechten van de Mensen en de rechten van de Kinderen in Nederland door de regering Rutte niet eens worden nageleefd en  met grove voeten worden geschonden! 

Regering  Rutte doof

Van alle kanten, behalve bij de alsmaar rijker wordende Elite vriendjes van Rutte en de Hoge Adel, word de noodklok geluid maar Rutte weigert te luisteren en het beleid aan te passen, en doet niets dan geld verspillen en de zorgen en klachten van de burgers afschuiven en onder het tapijt vegen.  Deze gang van zaken  is hoogst verwerpelijk en getuigt van een onacceptabel ongekend  Machtsmisbruik in de gehele geschiedenis van de Vaderlandse Politiek.

De Burgertop

Op 6 juni kunnen alle boze en ontevreden Amsterdammers in de Zuiderkerk met elkaar in gesprek gaan over  de noden en zorgen en de klachten van de burger en wat zij willen voor de stad en hoe ze dat willen realiseren. De aanleiding voor de Burgertop is dat het bestuur door de maatregelen van  Rutte onacceptabel  ver af is komen te staan van de burger en burgers vaak niet eens weten hoe en waar  men met de verzoeken, vragen en met klachten terecht kan.  Doordat Rutte de gemeentes heeft opgezadeld met een waslijst aan verwarrende onzinnige regels en een berg aan taken, staan de Gemeentes onder enorme druk en kunnen het werk gewoonweg niet meer aan. 

Elke burger heeft rechten en plichten, maar in de regel worden steeds meer mensen bij een Gemeente Loket niet eens geweldig geholpen of verkeerd door verwezen of  met een kluitje in het riet gestuurd.

 "velen doen hun best maar morren en klagen en publique over Rutte want de regels zijn onzinnig, ondemocratisch, tegenstrijdig en niet transparant en veel ambtenaren zijn overwerkt en zeggen dan maar dat men elders heen moet en vaak weten ze helemaal niet  hoe het nou toch allemaal precies geregeld is en hoe men  met de beste wil en liefde de om hulp vragende burger kan bijstaan"

Amsterdam in verzet

Volgens opiniepeilingen wil 89 procent van alle ondervraagde Amsterdammers dat Rutte opstapt. Opmerkelijk is de stijging van ambtenaren ( 12 %) waarvan momenteel maar liefst 96 % procent het onmiddellijke vertrek van de regering Rutte wenselijk acht. Van de PVDA achterban, geeft  maar liefst 76 %  de voorkeur aan het vertrek van Diederik Samsom en  wil  84 %  het opstappen van de impopulaire en veelal erg slordig geknipte partijgenote Jetta Klijnsma.

Er bestaat weinig vertrouwen in de politiek. De opkomst bij de laatste  gemeenteraadsverkiezingen was nog geen 25 procent uit protest tegen het gevoerde beleid .Door het mismanagement van de regering Rutte heeft Amsterdam danig moeten incasseren en inboeten en zit de stad opgezadeld met een groeiende berg aan problemen en  tekorten. Zo heeft men vrijwel niks gedaan om de schrijnende woonnood en de forse toename van armoede en de stijging van de onveiligheid en criminaliteit tegen te gaan. De Amsterdammers voelen zich niet meer gehoord want  men doet niks met de klachten en met  dringende opbouwende kritiek en dat betekent dat de Amsterdammers met zijn allen gebruik moeten gaan maken van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het bestuur en de stad en hun stem eens goed te laten horen en een vuist te maken tegen de gang van zaken!


Op 6 juni gaan de deelnemers in in de Zuiderkerk in  groepjes van tien met elkaar in gesprek. Daar zit een gespreksleider bij die er op toeziet dat iedereen ook aan het woord kan komen. Een notulist legt de uitkomsten van het gesprek vast. Zo krijgen ook mensen die niet gewend zijn om in grotere groepen te spreken de kans om gehoord te worden en hun stem kenbaar te maken.

De Burgertop is geslaagd als er daadwerkelijke actie uit vloeit waar Amsterdammers met elkaar, met het bestuur of met andere organisaties mee aan de slag kunnen. Deelnemers ontmoeten geestverwanten met dezelfde wensen voor een betere stad om de wensen van de stadgenoten mee te helpen vervullen.

Meehelpen of meedoen?

Er zijn nog notulisten en crew nodig voor de dag zelf. Verder is versterking voor de webredactie en een persvoorlichter nodig. Wilt u de organisatie helpen of meepraten aan een tafel? Geef u op via www.burgertop-amsterdam.nl/deelnemen of volg de organisatie via Facebook of Twitter (@Burgertop020).

De Burgertop duurt de hele dag. Voor koffie, thee en een lunch is gezorgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sire

Recruitment Life Sciences & Executive Search
SIRE Life Sciences Benelux Markt Leider in Life Science Recruitment & Executive Search

...